שפיל
פֿאָלקסליד

[אין דרויסן גייט אַ רעגן]

[בַּחוּץ נִתָּךְ הַגֶּשֶׁם]

לייב קװיטקאָ

אַ חתן אָן אַ כּלה

החתן לא יתחתן